Algemene voorwaarden

De tussen Pasedes en de Client te sluiten ( behandelings) overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door Pasedes schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Pasedes met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of te leveren producten heeft geleverd en of toegediend.

Pasedes heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Client, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen. Het bevruchtingsproces is van vele factoren afhankelijk en hierdoor kan Pasedes geen garantie geven voor succes.

Pasedes werkt met vertrouwelijke informatie, geheimhouding is hierin vanzelfsprekend. Mocht er zich een problemen voordoen, waarbij gewenst een derde partij betrokken wordt, zal Pasedes dat echter alleen doen in overleg met de opdrachtgever.

Pasedes hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor haar diensten. Voor aankoop diepvriessperma hanteert Pasedes een vooruitbetaling. Indien betaling niet op tijd is, houdt Pasedes zich het recht voor om de wettelijke rente en kosten in rekening te brengen. Indien Pasedes bij niet-tijdige betaling het noodzakelijk acht haar vordering uit handen te geven van een incassobureau/deurwaarder, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de koper. Pasedes heeft altijd het recht om betaling voorafgaand aan een dienst/levering te vragen.

Op al onze overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voor tvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid:

Pasedes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van of aan mensen, dieren, sperma of anderszins.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugelijke uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Invriezen:

Met het invriezen voor derden zorgt Pasedes uitsluitend voor de bewerking van het sperma. Na bewerking van het sperma voor invriezen blijft het diepvriessperma bij de eigenaar. Pasedes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opslag, handel, transport en gebruik van diepvriessperma. Invriezen van sperma is geen garantie voor succes, mocht er bedenkingen zijn qua kwaliteit, is Pasedes verplicht dit aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Pasedes is echter in geen geval aansprakelijk voor de vruchtbaarheid van het diepvriessperma en of vers sperma van de hengst.

Algemene voorwaarden Workshops/ Symposium/ Trainingen

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Pasedes afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
 • 1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Pasedes.

2: Inschrijvingen

 • 2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • 2.2 Marloes De Vries behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 • 2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 • 2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal zijn 20 deelnemers per workshop of cursus (m.u.v. de Symposium of lezingen). Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
 • 2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
 • 2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.Afmelden door de deelnemer

 • 3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 • 3.3 Afmelding voor een workshop:
  Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 • 3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Pasedes

 • 4.1 Pasedes is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
 • 4.2 Pasedes is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 • 4.3 Pasedes is gerechtigd bij ziekte van de spreker deze te vervangen door een andere spreker of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling

 • 5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Pasedes.
 • 5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten

 • 6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Pasedes op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
 • 6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

 • 7.1 Deelname is op eigen risico, Pasedes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
 • 7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Pasedes is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken tijdens de praktijkgedeelte of de wetlabs.

8: Geheimhouding

 • 8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Pasedes toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 • 8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

 • 9.1 Pasedes behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 • 9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • 9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Pasedes.

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké