Equine Flora

Equine Flora

Q.E.F. is een bijzonder uitgebalanceerd product. Het product bevat probiotica, een goed micro-organisme, zoals bacteriën en gist. Q.E.F. zorgt voor een zeer goede darmflora, doordat het de bacterie huishoudens optimaal verbeterd tijdens o.a.:

  • Stress bij wedstrijden
  • Antibioticakuur
  • Verandering van stal
  • Andere voeding
  • Transport
  • Diarree/dunne mest

Bij een verstoring in de darmflora komen de voor de spijsvertering belangrijke bacteriën in de verdrukking en krijgen schadelijke bacteriën, die kwalijke zuren produceren, de kans om zich te ontwikkelen. Dit proces kan zich heel langzaam en geleidelijk ontwikkelen en heeft tot gevolg dat de opname van voedingsstoffen vermindert.

Het paard voelt zich tijdelijk wat minder fit, komt slecht door de wintervacht heen, blijft achter in de groei, heeft minder werklust, herstelt zich minder goed na inspanning, krijgt slappere mest en kan uiteindelijk koliek krijgen.
Er kan echter ook sprake zijn van een snelle en drastische verstoring van het evenwicht; de symptomen zijn dan onder andere plotselinge diarree of koliek. Ondersteunende ingrediënten zijn o.a.:

  • Probiotica
  • Gist
  • Pectinevezels
  • Enzymen

Dit is in combinatie met de belangrijke vitaminen: mineralen en aminozuren.
Probiotica bevordert het herstel van dit evenwicht en is een ‘must’ voor het handhaven van een goede gezondheid, maar ook voor een snel en volledig herstelproces. Door het toedienen van de juiste ‘positieve’ darmbacteriën probiotica krijgen de goedaardige bacteriën de kans om zich te herstellen. Ook zal Q.E.F. de kwaliteit van de vacht aanzienlijk verbeteren, tevens zal de kwaliteit van de hoeven verbeteren.

Q.E.F. zit in een 5 liter kan. Voor een paard schenkt u 40ml per dag over het voer. Dit is genoeg voor +/- 4 maanden. Voor een pony schenkt u 20ml per dag over het voer. Dit is genoeg voor +/- 8 maanden.

Q.E.F. is dopingvrij.

Product bestellen

Equine Flora

Equine Flora

Equine Flora is a particularly balanced product. The product contains probiotics, a good micro-organism, such as bacteria and yeast. Equine Flora ensures a very good intestinal flora, because it optimally improves the bacterial households during a.o.:

Stress at competitions
Antibiotic treatment
Change of stable
Different feed
Transport
Diarrhea/colic

 

When there is a disturbance in the intestinal flora, the bacteria important for digestion are suppressed and harmful bacteria, which produce bad acids, have the opportunity to develop. This process can develop very slowly and gradually and results in a reduced absorption of nutrients.

The horse temporarily feels less fit, has difficulty growing a winter coat, lags behind in growth, has less willingness to work, recovers less well after exertion, gets weaker manure and may eventually get colic.
However, there may also be a rapid and drastic imbalance; symptoms then include sudden diarrhea or colic. Supporting ingredients include:

Probiotics
Yeast
Pectin fiber
Enzymes

This is in combination with the important vitamins: minerals and amino acids.
Probiotics promotes the restoration of this balance and is a ‘must’ for maintaining good health, but also for a quick and complete recovery process. By administering the right ‘positive’ gut bacteria probiotics will give the benign bacteria a chance to recover. Q.E.F. will also significantly improve the quality of the coat, as well as the quality of the hooves.

Q.E.F. comes in a 5 liter can. For a horse you pour 40ml per day over the feed. This is enough for +/- 4 months. For a pony pour 20ml per day over the feed. This is enough for +/- 8 months.

Q.E.F. is doping free.

 

Order product

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké