Symposium equine reproduction

“Once-in-a-lifetime-opportunity!!”

Allereerst wensen wij jullie allen een heel gelukkig, gezond en bovenal vruchtbaar jaar toe!!

Ondanks dat we erg positief waren, ziet er helaas niet naar uit dat we mekaar kunnen treffen, 19 januari aanstaande.

We hadden al een Webinar via Zoom georganiseerd en zo gaan we mekaar dan toch zien, aanstaande dinsdag 19 januari. Het programma wordt iets ingekort en u kunt tot 1 februari, op elk gewenst moment, de presentaties terug zien!!

Dr. Harald Sieme – DNA fragmentatie bij hengsten

Dr. Leontine ter Harmsel- Zanderink – Subfertile mare

Dr. Bart Kools – Small dosis technic

Discussie ronde met alle sprekers

Kortom het beloofd weer super interessant te worden😊!!

Als u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dat alsnog doen via de knop onderaan de pagina.

Na het betalen van de factuur, stuur ik u de link van Zoom door. U kunt dan tot 1 februari 2021, de presentaties op elk gewenst terug zien, of op de dag zelf, live. Als u de presentaties live volgt, en u heeft vragen, zullen wij die zo veel mogelijk proberen gelijk te antwoorden!!

We zullen om 15.00 uur beginnen met de Webinar.

Tot volgende week dinsdag!!!

Waar vind je tegenwoordig nog  praktische specialisten op het gebied van Equine Reproduction in een zaal? Dat kan alleen in Diepenheim! Wanneer? 19 januari 2021. Aanvang om 10.00 uur bij Zalencentrum Beltman in het prachtige Diepenheim. Heeft u ook interesse op het gebied van Equine Reproduction? Wilt u alles weten over Stallion Fertility of Embryotransplantatie bij paarden? Dan is 19 januari 2021 in Diepenheim “the place to be”!!

Wijzigingen onder voorbehoud. Ook als de situatie door het corona virus bepaald wordt.

Dus block jullie agenda; 19 januari 2021, Symposium Equine Reproduction bij Zalencentrum Beltman in Diepenheim!! We zullen om 10.00 uur beginnen en eindigen om omstreeks 16.30 uur. ( dit voor de mensen die van ver moeten komen😊)

Er zullen geen wet labs zijn, maar praktische presentaties. Dit alles onder voorbehoud, ook als de situatie door het corona virus bepaald wordt.

Afgelopen jaar hebben internationale deelnemers het Symposium gevolgd, en als het niet mogelijk wordt om te vliegen naar Nederland, proberen we voor buitenlandse deelnemers een Webinar te organiseren.

Dus in ieder geval houden we alle opties open en dit wil je toch niet missen?

In ieder geval heb ik een aantal geweldige sprekers bereid gevonden om een presentatie te geven over verschillende onderwerpen:

DNA fragmentationProf. Dr. Harald Sieme

Erg trots dat Dr. Harald Sieme van de Universiteit van Hannover overkomt, om ons alles uit te leggen over DNA fragmentatie bij hengstensperma.

Hij heeft als dierenarts gewerkt bij National Stud Lower Saxony en Celle en is tegenwoordig Professor Equine Reproductive Medicine bij Universiteit Hannover. Naast lesgeven en klinische activiteiten, is hij vooral gefocust op stallion fertility, cryobiology van sperma en reproductive biotechnology.

Hij neemt ons mee in de wereld van DNA fragmentatie bij hengsten; wat betekent dit voor de vruchtbaarheid, oorzaak, erfelijkheid en vooral of er wat aan verbeterd kan worden. Bij de Friese paarden wordt de DFI al onderzocht bij de hengsten om na te gaan in hoeverre DFI een rol gaat spelen bij het bevruchtingsproces.

The Subfertile mareDr. Leontine ter Harmsel-Zanderink.

Als erkend Paarden en keuringsdierenarts, runt Leontine samen met haar man, hengstenhouder Gerrit ter Harmsel, Dierenkliniek Enterbrook. Afgestudeerd aan de Universiteit van Gent, heeft ze gewerkt bij verschillende hengstenhouders/klinieken. Vooral op het gebied van vruchtbaarheid begeleiding heeft Leontine zich gespecialiseerd en weet iedereen haar al te vinden.

Afgelopen jaar liet Leontine ons Embryotransplantatie in de praktijk zien en volgend jaar presenteert Leontine ons probleem merries. Wat zijn de oorzaken, behandelingen en vooral de verwachtingen van probleem merries. Hopelijk laat ze ons ook nog foto’s zien van het bijzonder veulen, die met Kerstmis wordt geboren😊

Small doses insemination, how effective is this? – Dr. Harald Sieme and Bart Kools

Net als voorgaande jaren is Bart Kools wederom van de partij. Zijn kennis en ervaring  is ongekend en het is altijd een eer om hem te mogen ontvangen. Bart heeft gewerkt bij verschillende dekstations in Duitsland en werkt al jaren voor dekstation Schockemöhle, waar hij de hele management rond de hengsten regelt en zorgt voor het verwerken van sperma, zowel vers als diepvries.

Agelopen jaar zagen we het steeds meer; in plaats van een standaard spermabuisje, werd er kleinere dosis verstuurd. Hoe wordt deze dosis berekend en vooral hoe effectief is dit? Niet alleen de hengsten kant wordt belicht, Dr. Harald Siem belicht het effect aan de merriekant.

Het algemene vragenuurtje met verschillende stellingen (bv.: hoe bereid ik mijn merrie het beste voor ICSI of Embryotransplantatie?) komt zeker aan bod. Voor deze interessante vragenuurtje hebben we, naast de specialisten die er al zijn, ook andere specialisten benaderd, waaronder Dr. Esther Hovenga, die hun kennis graag met jullie wil delen!! Dit vragenuurtje beloofd zeer interessant te worden met zoveel verschillende onderwerpen over voortplanting bij paarden, en een speciale buitenlands gast!! Wie dat is, houden we nog even geheim, maar deze dag kun je gewoon niet missen!!

Dus!!  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@pasedes.nl  , dan krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd.  Ik hoop jullie allen volgend jaar, gezond en wel, te zien in Diepenheim!!

Deze dag is niet mogelijk zonder sponsoring van verschillende bedrijven ( waarvoor onze grote dank!)  waaronder:

Equifirst : https://www.equifirst.eu/nl   en Nifa : https://www.nifa.nl/

 

Ps.: mochten jullie willen overnachten in dit mooie, door kastelen omringd, kleinste stadje van Twente: Diepenheim, kan ik de B&B de Twentse Heerlijkheid graag aanbevelen: https://www.detwentseheerlijkheid.nl/

Tot ziens in Diepenheim!!!

Aanmelden Symposium Equine Reproduction

Sprekers Januari 2020:

Tullis Matson werkt al meer dan 25 jaar in de paardenindustrie. Stallion AI Services Ltd wordt opgericht in 2000 door Tullis en is op het moment een van de modernste Stallion collection centre in Europa! De afgelopen jaren heeft Tullis uitgebreid onderzoek gedaan naar vruchtbaarheid en spermaverwerking van hengsten en cryopreservatiemethoden voor sperma en embryo’s van paarden. Hij geeft wereldwijd lezingen over het management van hengsten en Stallion Fertility en werkt ook samen met organisaties zoals Chester Zoo om sperma in te vriezen van bedreigde diersoorten.

Symposium sprekers

Als geboren Nederlander is Bart Kools in de jaren 80 naar Duitsland verhuisd, om te werken bij verschillende Dekstations, waaronder Zuchthof Klatte, Dekstation Böckmann en St. Ludwig, waar hij onder anderen gewerkt heeft met de hengst Grannus. Insemineren van in de jaren tachtig in Duitsland was alleen weggelegd voor mensen van een Landgestüt. Begin jaren 90 heeft Werner Schockemöhle ervoor gezorgd dat particulieren ook mogen insemineren. Na een uitgebreide opleiding werkt Bart voor dekstation Schockemöhle die met zijn enorme hengstenstapel zoveel werk heeft, dat Bart zich helemaal gespecialiseerd heeft op de management van de hengsten, verwerken en invriezen van hengstensperma.

Leontine ter Harmsel-Zanderink is een erkend Paarden en Keuringsdierenarts. Samen met haar man, Hengstenhouder Gerrit ter Harmsel, runt zij Dierenkliniek Enterbrook. Met een vader als dierenarts, is bij Leontine de praktijk al met de paplepel ingegoten! Afgestudeerd aan de Universiteit van Gent, heeft ze bij verschillende hengstenhouders/klinieken gewerkt. Leontine heeft zich als dierenarts niet alleen ontwikkeld op gebied van keuringen, sportpaardenbegleidingen, kreupelheidsonderzoeken of chirugie. Vooral op het gebied van vruchtbaarheidsbegeleiding weet iedereen haar al te vinden. Naast begleiding van merries heeft Leontine zich helemaal gespecialiseerd op gebied van probleemmerries en embryotransplantatie!

Karin Hendriks is een erkend paardendierenarts die gespecialiseerd is in de modernste voortplantingstechnieken: embryotransplantatie en OPU/ICSI. Na jarenlang diverse onderzoeken gedaan aan de Universiteit Utrecht is Karin voor haar zelf begonnen met het bedrijf EQ Repro Consultancy waarin ze o.a. samenwerkt met paardenkliniek de Graafschap. Daarnaast heeft ze samen met Esther de Melker het bedrijf Selsum EQ Hendriks waarin ze zich onderscheid in het aanbieden van OPU ten behoeve van de uitvoering van ICSI.

Kortom dit is echt een once-in-a-life-time opportunity!

Symposium equine reproduction

“Once-in-a-lifetime-opportunity!!”

First of all, we wish you all a very happy, healthy and above all fertile year!!!

Although we were very positive, unfortunately it doesn’t look like we will be able to meet each other next January 19th.

We had already organized a Webinar via Zoom and so we will see each other anyway, next Tuesday, January 19. The program will be slightly shortened and you can watch the presentations at any time until February 1!

Dr. Harald Sieme – DNA fragmentation in stallions

Dr. Leontine ter Harmsel- Zanderink – Subfertile mare

Dr. Bart Kools – Small dosis technic

Discussion round with all speakers

In short, it promises to be super interesting again😊!

If you have not yet registered, you can still do so with the buttom below the page.

After paying the invoice, I will send you Zoom’s link. You can then until February 1, 2021, watch the presentations back at any time, or on the day, live. If you watch the presentations live, and you have questions, we will try to answer them right away as much as possible!!!

We will start with the Webinar at 3.00 pm ( Dutch time)

See you next Tuesday!!!

Where can you find practical specialists in the field of Equine Reproduction in a room these days? This is only possible in Diepenheim! When is this possible? January 19, 2021. Starts at 10 am at Zalencentrum Beltman in beautiful Diepenheim. Are you also interested in Equine Reproduction? Would you like to know everything about Stallion Fertility or Embryo Transplantation in horses? Then 19 January 2021 in Diepenheim is “the place to be”!

Changes subject to change. Even if the situation is determined by the corona virus.

So block your agenda; January 19th 2021, Symposium Equine Reproduction at Zalencentrum Beltman in Diepenheim The Netherlands! We will start at 10.00 hrs and finish at around 16.30 hrs. ( this for the people who have to come from far 😊)

There will be no law labs, but practical presentations. All this is subject to change, even if the situation is determined by the corona virus.

Last year international participants followed the Symposium, and if it is not possible to fly to the Netherlands, than we try to organize a Webinar for foreign participants.

So at least we keep all options open and you don’t want to miss this, do you?

In any case, I have found some great speakers willing to give a presentation on different topics:

DNA fragmentation -Prof. Dr. Harald Sieme

Very proud to see Dr. Harald Sieme from the University of Hannover, to explain to us all about DNA fragmentation in stallion semen.

He worked as a veterinarian at National Stud Lower Saxony and Celle and is now Professor Equine Reproductive Medicine at the University of Hannover. Besides teaching and clinical activities, he is mainly focused on stallion fertility, sperm cryobiology and reproductive biotechnology.

He takes us into the world of DNA fragmentation in stallions; what does this mean for fertility, cause, heredity and above all whether something can be improved. In Friesian horses, DFI is already being investigated in stallions to see to what extent DFI will play a role in the fertilization process.

The Subfertile mare – Dr. Leontine ter Harmsel-Zanderink.

As an approved Horse and Inspection Veterinarian, Leontine runs together with her husband, stallion owner Gerrit ter Harmsel, Animal Clinic Enterbrook. Graduated from the University of Ghent, she has worked at several stallion studfarms and clinics. Especially in the field of equine reproduction, Leontine has specialized and everyone knows where to find her.

Last year Leontine showed us Embryo Transplantation in practice and next year Leontine will present our problem mares. What are the causes, treatments and especially the expectations of problem mares. Hopefully she will also show us pictures of the special foal, which will be born😊 at Christmas.

Small doses of insemination, how effective is this? – Dr. Harald Sieme and Bart Kools

Just like previous years Bart Kools is present again. His knowledge and experience is unprecedented and it is always an honour to receive him. Bart has worked at several breeding stations in Germany and has been working for many years for breeding station Schockemöhle, where he arranges the entire management around the stallions and takes care of the processing of semen, both fresh and frozen.

Last year we saw more and more; instead of a standard sperm tube, smaller doses were sent. How is this dose calculated and especially how effective is it? Not only the stallion side is highlighted, Dr. Harald Sieme highlights the effect on the mare’s side.

The general question hour with different statements (e.g.: how do I best prepare my mare for ICSI or Embryo Transplantation?) will certainly be discussed. For this interesting question hour, we have, besides the specialists who are already there, also approached other specialists, including Dr. Esther Hovenga, who would like to share their knowledge with you! This question time promises to be very interesting with so many different topics about reproduction in horses, and a special foreign guest! Who that is, we’ll keep it a secret for a while, but you just can’t miss this day!

So! If you want to join this fantastic day, please send a mail to :info@pasedes.nl and  I hope to see you all next year, healthy and well, in Diepenheim!

This day is not possible without sponsorship from several companies (for which we thank you very much!) Among them:

Equifirst : https://www.equifirst.eu/nl    and Nifa : https://www.nifa.nl/

 

Ps.: if you would like to spend the night in this beautiful, surrounded by castles, smallest town of Twente: Diepenheim, I can recommend the B&B de Twentse Heerlijkheid:  https://www.detwentseheerlijkheid.nl/

See you 19 January 2021 in Diepenheim!!!

Sign up Symposium Equine Reproduction

Speakers  January 2020:

Tullis Matson has been working in the horse industry for over 25 years. Stallion AI Services Ltd was founded in 2000 by Tullis and is currently one of the most modern Stallion collection centres in Europe! In recent years, Tullis has conducted extensive research into stallion fertility and semen processing and cryopreservation methods for semen and embryos of horses. He lectures worldwide on stallion management and Stallion Fertility and also works with organizations such as Chester Zoo to freeze semen from endangered species.

Symposium sprekers

Born in the Netherlands, Bart Kools moved to Germany in the 1980s to work at various stud stations, including Zuchthof Klatte, Böckmann and St. Ludwig, where he worked with the stallion Grannus, among others. Insemination from the eighties in Germany was only for people of a Landgestüt. At the beginning of the 90’s Werner Schockemöhle made sure that private persons were also allowed to inseminate. After an extensive training Bart works for breeding station Schockemöhle who has so much work with his enormous stallion herd, that Bart is completely specialized in the management of the stallions, processing and freezing of stallion semen.

Leontine ter Harmsel-Zanderink is an approved Horse and Inspection Veterinarian. Together with her husband, stallion owner Gerrit ter Harmsel, she runs Dierenkliniek Enterbrook. With a father as veterinarian, Leontine’s practice has already been established! Graduated from the University of Ghent, she has worked at several stallion owners/clinics. As a veterinarian, Leontine has not only developed in the field of inspections, sport horse coaching, lameness examinations or surgery. Especially in the field of equine Reproductions,  everyone knows where to find her. In addition to coaching mares, Leontine has specialized in the field of problem mares and embryo transplantation!

Karin Hendriks is a recognized horse vet who specializes in the most modern reproduction techniques: embryo transplantation and OPU/ICSI. After years of research at the University of Utrecht, Karin started her own company EQ Repro Consultancy in which she collaborates with horse clinic de Graafschap. In addition, together with Esther de Melker, she runs the company Selsum EQ Hendriks in which she distinguishes herself by offering OPU for the implementation of ICSI.

© Helaas...

Het is niet toegestaan content van deze website te kopiëren.

Oké